Общински инспекторат осъществява контрол по спазването на всички нормативни актове приети от Общински съвет Костинброд, както законови и подзаконови нормативни актове на Република България.

Правилник за организацията и дейността  на Общински инспекторат към Община Костинброд
/приет с Решение №69 от 17.02.2012 г., протокол № 6/

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА КОСТИНБРОД