Функции на Общински инспекторат – гр.Костинброд:

Осъществява контрол по спазването от всички юридически и физически лица на територията на община Костинброд на нормативни актове на общински съвет Костинброд, на законите и подзаконовите нормативни актове, както и на договори, по които страна е община Костинброд, когато такива функции са му възложени от кмета на общината.

Съдейства в рамките на правомощията си на всички лица на територията на община Костинброд при предотвратяване на нарушения или преодоляване на
последиците от нарушения на нормативно установения ред на територията на общината.

При изпълнение на функциите си осъществява текущ, превантивен и последващ контрол, дава писмени предписания и следи за изпълнението им.

Осъществява административно-наказателна отговорност по предвидения законов ред.